سفارش آنلاین بسته های آزمایش آرشام

کودهای آلی

بسته اول: تجزیه¬های رایج (450 هزار تومان)
نیتروژن کل ، فسفر، پتاسیم، pH، قابلیت هدایت الکتریکی، مقدار کل ماده آلی، درصد ماده خشک، نسبت کرین به نیتروژن،

بسته دوم: تجزیه¬های مکمل (200 هزار تومان جداگانه، 150 هزار تومان به همراه بسته اول))
رطوبت آزاد، شاخص جوانه زنی، عناصر کم¬مصرف (آهن، روی، مس، منگنز و بور)

گچ

بسته اول: تجزیه¬های رایج (190 هزار تومان)
درصد گچ، قابلیت هدایت الکتریکی
بسته دوم: تجزیه¬های مکمل (160 هزار تومان)
غلظت کلسیم و منیزیم

آزمایش خاک

بسته اول: تجزیه¬های رایج (350 هزار تومان)

pH، قابلیت هدایت الکتریکی (ECe)، بافت خاک، درصد ماده آلی، نیتروژن کل، درصد کربن آلی، درصد آهک، فسفر قابل استفاده، پتاسیم قابل استفاده کلسیم و منیزیم محلول، سدیم محلول، نسبت جذب سدیم (SAR)

بسته دوم: تجزیه¬های مکمل (150 هزار تومان جداگانه، 100 هزارتومان به همراه بسته اول)
کلر محلول، عناصر کم مصرف (آهن، روی، مس و منگنز)

کود آلی مایع (هیومیک)

درصد هیومیک (200 هزار تومان)
درصد فولویک (200 هزار تومان)
درصد پتاسیم (70 هزار تومان)
pH (35 هزار تومان)
شوری (350 هزار تومان)
اسید آمینه کل (400 هزار تومان)

گیاه

بسته اول: تجزیه¬های رایج (450 هزار تومان)
درصد ماده خشک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، سدیم، آهن، روی، مس، منگنز و بور
بسته دوم: تجزیه¬های مکمل (120 هزار تومان به تنهایی، 80 هزارتومان همراه با بسته اول)
کلر، نیترات
بسته سوم: تجزیه¬های ويژه انتخابی
فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کبالت، کروم، نیکل و …) (بسته 320 هزار تومان)

آب

بسته اول: تجزیه¬های رایج (250 هزار تومان)
pH، قابلیت هدایت الکتریکی (EC)، کلسیم محلول، منیزیم محلول، سدیم محلول، کلر محلول، بیکربنات محلول، کربنات محلول، نسبت جذب سدیم (SAR)، قلیاییت، مقدار کل ماده جامد محلول (TDS)، سختی آب،
بسته دوم: تجزیه¬های مکمل (160 هزارتومان به تنهایی، 120 هزار تومان همراه با بسته اول)
عناصر کم¬مصرف (آهن، روی، مس، منگنز و بور)
بسته سوم: تجزیه¬های ويژه انتخابی
فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کبالت، کروم، نیکل و …) (بسته 2050 هزار تومان)

کودهای شیمیایی

نیتروژن کل (110 هزار تومان)
فسفر کل و فسفر محلول (هر کدام 85 هزار تومان)
پتاسیم کل محلول (70 هزار تومان)
منیزیم (80 هزار تومان)
کلسیم (80 هزار تومان)
سدیم (70 هزار تومان)
کلر (70 هزار تومان)
آهن کل، محلول و کلاته (هر کدام 110 هزار تومان)
روی کل، محلول و کلاته (هر کدام 110 هزار تومان)
مس کل، محلول و کلاته (هر کدام 110 هزار تومان)
منگنز کل، محلول و کلاته (هر کدام 110 هزار تومان)
بور کل و محلول (هر کدام 150 هزار تومان)
غلظت کل و محلول فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کبالت، کروم، نیکل و …) (بسته 300 هزار تومان)
درصد حلالیت (40 هزار تومان)
pH (35 هزار تومان)
شوری (35 هزار تومان)
درصد رطوبت (30 هزار تومان)