تعیین کیفیت کود

برای افزایش کارایی مصرف کود، شناسایی کودهای باکیفیت و عاری از آلاینده ها ضروری است. در آزمایشگاه کلیه ويژگی های کودهای آلی و شیمیایی تعیین شده و با استانداردهای روز کشور و دنیا مقایسه میشود.