سالن آماده سازی نمونه

در این سالن، آماده سازی نمونه ­های خاک و گیاه و عصاره گیری از نمونه­ها انجام می­شود. یک سالن مجزا برای خشک کردن و پودر کردن نمونه­ های خاک و گیاه اختصاص داده شده تا ضمن جلوگیری از آلودگی­ های احتمالی، ایمنی کار هم فراهم شود.

بایگانی نمونه های خاک نیز در این سالن انجام می شود. نگهداری نمونه های خاک به تفکیک هر ماه و هر سال (تا دست کم سه سال) در قفسه های منظم، برای اهداف مختلف اهمیت ويژه ای دارد.