کوددهی بهینه و متوازن

مدیریت بهینه تغذیه گیاه علاوه بر افزایش عملکرد کمی و کیفیت محصول، در کاهش هزینه های تولید موثر است