نمونه برداری درست

در باغات باید نمونه برداری از لایه های مختلف ژنتیکی که دارای ويژگی های متفاوت (به ويژه بافت و درصد آهک و گچ متفاوت هستند) بطور جداگانه صورت بگیرد