آزمون های فیزیولوژیکی گیاه

خوشبختانه در آزمون آرشام، با بهره گیری از روش های نوین دنیا، امکان اندازه گیری بسیاری از پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه از جمله موارد زیر وجود دارد:

اندازه گیری فعالیت آنزیم های متعدد گیاه مثلاً کاتالاز، سوپراکسید دسموتاز، اوره آز و … 

اندازه گیری غلظت رنگدانه های گیاه شامل کارتنوئید و کلروفیل کل و نیز کلروفیل آ و کلروفیل ب

اندازه گیری نشت یونی