آزمون کود

بررسی ويژگی های مختلف کودهای شیمیایی، آلی و سایر نهاده های کشاورزی به ويژه از لحاظ محتوای عناصر غذایی ضروری، مفید و نیز عناصر سمی و غلظت آلاینده ها اهمیت زیادی دارد. خوشبختانه با بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته، امکان تعیین ويژگی های مختلف انواع کودهای آلی و شیمیایی، مواد اصلاحی و سنگها در آزمایشگاه آرشام وجود دارد.

 

کودهای شیمیایی و آلی و سایر نهادهای کشاورزی و دام

اندازه ­گیری فسفر کل در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری فسفر محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری فسفر قابل جذب در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری اسید فسفریک آزاد  
اندازه­ گیری پتاسیم کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری کلسیم کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری منیزیم کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری گوگرد کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری آهن کل، کلاته و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری روی کل، کلاته و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری مس کل، کلاته و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه ­گیری منگنز کل، کلاته و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه ­گیری بور کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری مولیبدن کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه ­گیری سیلیسیم کل و محلول در کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری غلظت سدیم کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری غلظت کلر کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه ­گیری غلظت کل و محلول در آب کلیه عناصر کمیاب (بیش از 36 عنصر) در انواع کود شیمیایی آلی و معدنی  
اندازه­ گیری اسیدیته آزاد کود  
اندازه­ گیری دانه­ بندی در مش ­های مختلف  
اندازه­ گیری نسبت کربن به نیتروژن C/N کودهای آلی  
اندازه  گیری غلظت نیتروژن کل کودهای آلی و شیمیایی  
اندازه­ گیری شاخص جوانه­ زنی در کودهای آلی  
اندازه­ گیری گنجایش تبادل کاتیونی کودهای آلی  
اندازه­ گیری نسبت جذب سدیم در کودهای آلی  
اندازه­ گیری شوری (هدایت الکتریکی) کودهای آلی در نسبت­های مختلف آب به کود  
اندازه­ گیری pH کودهای آلی در نسبت­های مختلف آب به کود  
اندازه­ ­گیری درصد کربن آلی کودهای آلی  
اندازه­ گیری درصد ماده آلی کودهای آلی  
اندازه­ گیری درصد رطوبت کل کود  
اندازه ­گیری درصد رطوبت آزاد کود  
اندازه­ گیری درصد خاکستر کودهای آلی  
 اندازه گیری غلظت فولویک اسید کودهای جامد و محلول  
 اندازه گیری غلظت هیومیک اسید کودهای جامد و محلول  
 اندازه گیری غلظت کل اسید آمینه کودهای جامد و محلول