آزمون آب و پساب

در آژمایشگاه آرشام پارامترهای زیر در نمونه های آب و پساب اندازه گیری می شود:

اندازه‌گیری قابلیت هدایت الکتریکی (شوری) آب، پساب و سایر محلول­های آبی
اندازه‌گیری pH آب و پساب
تهیه منحنی بافری آب (Buffer curve) جهت اصلاح اسیدیته و قلیائیت آب
اندازه­ گیری ذرات معلق کل  (Total Suspended Solid, TSS ) در آب، محلول­ها و پساب
اندازه­ گیری ذرات جامد کل (Total Dissolved Solid, TDS) در آب، پساب و محلول‌ها  
اندازه­ گیری سختی کل بر حسب کربنات کلسیم در آب و پساب
اندازه­ گیری قلیاییت کل (Total Alkalinity) در آب و پساب به­ روش تیتراسیون
اندازه­ گیری غلظت کلسیم آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت منیزیم آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت یون آمونیوم موجود در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت فسفات در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت یون کلر در آب­ها و پساب
اندازه­ گیری غلظت بی­کربنات موجود در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت کربنات موجود در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت نیتریت آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت نیترات (کل) آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت لیتیم در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت پتاسیم در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت سدیم در آب و پساب
اندازه­ گیری غلظت آهن کل در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری غلظت روی کل در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری غلظت مس کل در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری غلظت آلومنیوم کل در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری غلظت منگنز کل در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه‌گیری غلظت عناصر سنگین و کمیاب (Trace metals) (بیش از 36 عنصر) در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری غلظت بور در آب و پساب با دستگاه ICP-OES
اندازه­ گیری نسبت جذب سدیم (SAR)
اندازه­ گیری نسبت تطابق یافته جذب سدیم (Adj-SAR)
آزمون میکروبی