سالن تجزیه های فیزیکوشیمیایی

اغلب ويژگی ­های فیزیکی (از جمله بافت و چگالی ظاهری و حقیقی) و نیز ويژگی های شیمیایی نمونه ­ها (مثلا EC، pH، غلظت قابل جذب فسفر و پتاسیم، درصد ماده آلی و …) در این سالن اندازه گیری می شود.

اندازه گیری pH و EC با استفاده از pH و EC اندازه گیری می شود.

                                               

اندازه گیری فسفر در عصاره های خاک و گیاه با استفاده از دستگاه طیف سنج اندازه گیری می شود .
اندازه­ گیری پتاسیم و سدیم در عصاره ­های خاک و گیاه و نمونه­های آب با استفاده از دستگاه شعله­ سنج اندازه ­گیری می­ شود

اندازه گیری بافت خاک به روش هیدرومتر تعیین می شود. 

از مثلث بافت جهت تعیین کلاس بافتی خاک استفاده می شود.