شبکه راهبردی

آزمایشگاه خاک و آب آرشام در حال حاضر “عضو فعال” شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت محترم فناوری ریاست جمهوری است. با عضویت مشتریان محترم در این شبکه امکان بهره مندی از اعتبارات اختصاص داده شده و تخفیف ارائه خدمات وجود دارد.