سوالات متداول

 

سوال: چرا آزمایش خاک (برگ، کود، آب) ؟

آزمون خاك اطلاعات جامعی در رابطه با خصوصیات خاک (فیزیکی وشیمیایی) شامل: وضعیت عناصر غذایی (کمبودها و سمّیتها)،  شوری،  اسیدیته،  بافت خاک،  درصد مواد خنثی شونده (آهک)، گچ،  وضعیت خاک از نظر یون سدیم و غیره را به ما نشان می دهد.

 • آزمون خاک روشی موثر برای جلوگیری از کمبود و مسمومیت های عناصر غذایی در خاک می باشد و از مصرف بی رویه کود ها جلوگیری میشود.
 • بهترين زمان براي انجام آزمون خاك، قبل از کاشت گیاه میباشد.

 

سوال: آنالیز خاک (برگ، کود، آب) چه چیزهایی را مشخص می کند؟

 • تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاک  ها  و توصیه کودی لازم براساس آزمون خاک (مصرف کود با آزمون خاک)
 • تناسب اراضی و تغییر کاربری
 • تعیین سرنوشت کود های افزوده شده به خاک  و پیگیری تغییرات حاصله در قابلیت استفاده عناصر  غذایی در این کود ها
 • تعیین نقاطی که در اثر مصرف بی رویه کود شیمیایی  فاضلاب  و فضولات در خاک  مسمومیت عناصر  در گیاه  حیوان  و یا انسان  به وجود می آورد.
 • تعیین نقاطی که خاک آنها از نظر برخی  عناصر به حد سمیت رسیده باشند و باید از مصرف بیشتر عناصر در آنها خودداری شود

 

سوال: چه زمانی برای نمونه برداری از خاک و آزمایش مناسب است؟

 • در هر زمان از فصل می توان آزمایش خاک را انجام داد اما بهترین زمان آن قبل از کشت ویا از پاییز تا زمستان قبل از تورم جوانه ها می باشد.
 • مراجعه به فایلهای مربوط به نمونه برداری بر اساس کاربری اراضی…

 

سوال: مراحل آزمون خاک؟

آزمون خاک دارای چهار مرحله اساسی است که به شرح ذیل آمده است :

 • نمونه برداری (بازدید میدانی)
 • تجزیه شیمیایی (آزمایشگاهی)
 • تفسیر نتایج
 • توصیه کودی