آزمون مواد غذایی و بهداشتی

شاخص های متعدد کیفی و غلظت عناصر غذایی و نیز فلزات سنگین در مواد غذایی و بهداشتی مختلف اندازه گیری می شود. این پارامترها در جدول زیر ارائه شده است.

 

 اندازه گیری غلظت نیتروژن کل در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت فسفر در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت پتاسیم در انواع مواد غذایی و بهداشتی
اندازه‌گیری غلظت کلسیم در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت منیزیم در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت گوگرد در انواع مواد غذایی و بهداشتی
اندازه‌گیری غلظت سدیم در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت کلر در انواع مواد غذایی و بهداشتی
 اندازه‌گیری غلظت نیترات در انواع مواد غذایی و بهداشتی
اندازه‌گیری غلظت کل آهن در انواع مواد غذایی و بهداشتی با دستگاه ICP-OES
اندازه‌گیری غلظت کل روی در انواع مواد غذایی و بهداشتی با دستگاه ICP-OES
اندازه‌گیری غلظت کل مس در انواع مواد غذایی و بهداشتی با دستگاه ICP-OES
اندازه‌گیری غلظت کل منگنز در انواع مواد غذایی و بهداشتی با دستگاه ICP-OES
اندازه‌گیری غلظت کل عناصر سنگین و کمیاب(36 عنصر) در انواع مواد غذایی و بهداشتی با دستگاه ICP-OES
تعیین درصد پروتئین مواد غذایی
تعیین درصد هیدروکربن مواد غذایی
تعیین غلظت ویتامین C