اتاق هضم

اتاق هضم مجهز به کوره الکتریکی، صفحه داغ (Hot Plate) و سایر دستگاه ها و تجهیزات مرتبط برای هضم و عصاره گیری نمونه های گیاه، کود و نهاده های دامی و مواد غذایی اختصاص داده شده است.